Evalueringsarbejdet på Bjerregrav Friskole

Som Friskole er vi gennem Friskoleloven forpligtede på løbende at evaluere elevernes udbytte af undervisningen samt skolens samlede undervisning. 
På Bjerregrav Friskole anvender vi allerede flere værktøjer i vores evaluering. Udover skolens fælles plan for evalueringskulturen her på Bjerregrav Friskole, ligger der naturligvis også mange elementer af evaluering i den daglige undervisning og praksis. Her vil den enkelte lærer kunne benytte de metoder, der er mest givende i den enkelte sammenhæng og det enkelte fag/emnearbejde. På Bjerregrav Friskole finder vi det naturligt både at evaluere på den enkelte elevs faglige, personlige og sociale dimension.


Den løbende evaluering af elevernes udbytte af undervisningen. 

Formål: 
• At sikre tilstrækkeligt fokus på elevens udbytte og faglige progression.
• Er grundlag for tilrettelæggelse af undervisningen, så den enkelte elevs
behov og forudsætninger tilgodeses.
• Forældre og elever skal løbende orienteres om evalueringsresultaterne.

I forhold til den faglige del anvendes tests, terminskarakterer og standpunktskarakter, mens den sociale del evalueres med trivselsundersøgelse og TOPI. Skole-hjem samtaler 2 gange årligt er desuden et udbytterigt evalueringsredskab i begge sammenhænge.

På Bjerregrav Friskole har vi valgt at benytte alderssvarende test i danskfaget for elever i 0.-6. klasse. For eleverne i 7.-9.klasse ligger det ikke som et fast redskab, men kan bruges i det omfang, det findes relevant af faglæreren. Ofte sker dette i samarbejde med skolens læsevejleder. 
I matematik benyttes aldersvarende test i matematikfaget for eleverne i 1.-8.klasse. 
Testene har til formål at synliggøre den enkelte elevs udbytte af undervisningen og bruges som et pædagogisk værktøj for læreren. Forældre og elev får gennem skole-hjem samtaler indblik i elevens faglige udvikling og lærerens indsatsområder for den enkelte. 

Støtte ved vanskeligheder
På Bjerregrav Friskole har vi prioriteret at have et kompetencecenter bestående af lærere, AKT, læsevejleder og matematikvejleder. Kompetencecenteret har til formål at yde en mere målrettet indsats for elever med faglige, personlige eller sociale vanskeligheder. Der opsættes altid mål for de enkelte forløb, hvor en elev er tilknyttet kompetencecenteret. Dette foregår altid i samarbejde med elevens øvrige relevante lærere.  Man kan som elev kun være tilknyttet i kortere perioder og ikke et helt skoleår. Dette for at sikre, at indsatsen er koncentreret omkring løft af enkelte vanskeligheder. Efter endt forløb laves en evaluering af forløbet og elevens udbytte heraf.   

I 3.klasse screenes elever i forhold til ordblindhed. Elever, der viser tegn på ordblindhed, testes med den nationale ordblindetest i foråret i 3.klasse. Hvis eleven er ordblind tilmeldes eleven NOTA samt for støtte og undervisning i at bruge kompenserende læse- og skriveværktøjer på computeren. Skolen stiller programmer til rådighed for eleven.  

For elever med SPS evalueres indsatsen omkring den enkelte elev via de skriftlige handleplaner. Handleplanerne revideres løbende og mindst to gange årligt. Der holdes desuden netværksmøder i det omfang, det er relevant og eventuelt med eksterne deltagere. 

Afgangs- og terminsprøver
Bjerregrav Friskole er en prøveafholdende skole, der tilbyder afgangsprøver på lige vilkår med Folkeskolen i de obligatoriske fag.
Som et led i at forberede eleverne til deres afsluttende prøver, har vi valgt at afholde terminsprøver i efteråret for eleverne i 7.-9.klasse. Der afholdes terminsprøver i skriftlig fremstilling, læsning og retskrivning, matematik med og uden hjælpemidler. 
Ved sommerens prøveperiode for 9.klasse afholder 7. og 8.klasse terminsprøver ved samme lejlighed. 
ud over de skriftlige terminsprøver afholder der for 8. og 9.klasse mundtlige terminsprøver i dansk, engelsk og naturfag. 
 

Karakterer og feed back
For at vi kan kommunikere tydeligt og ensartet omkring arbejdsindsats og udvikling, samt vurdere elevernes standpunkt, har vi brug for et fælles begrebsunivers. På mellemtrinnet og i udskolingen afprøver vi en ny tilgang til feedback og karakterer.

Baggrunden for dette tiltag er, at vi oplever, at der i udskolingen bliver et meget stort fokus på karakterer, men at opmærksomheden omkring arbejdsindsats, samarbejdsevne, det at kunne strukturere og planlægge sit arbejde ikke fylder meget hos eleverne. 
Vi har tidligere oplevet, at det at skulle have karakterer i alle fag første gang, har virket voldsom for både elever og forældre.
Når vores 7. klasse starter i overbygningen, er karaktergivningen noget eleverne efterspørger både i det daglige i forbindelse med fremlæggelser afleveringer mm. men også i projektarbejde på tværs af årgange, da 8. -og 9.klasse får karakterer i disse i forvejen. 

Med udgangspunkt i skolens værdigrundlag samt tanker ind i “karakteregenskabs-hjulet” har vi et ønsket om, at honorere arbejdsindsats på lige fod med faglighed.  Vi ønsker et værktøj som kan være med til, at udvikle eleverne i en positiv retning i samarbejde med forældrene - en form for fælles sprog omkring den enkelte elevs udvikling. Baggrunden for at give en vurdering af elevers arbejdsindsats er, at vi vægter udvikling og indsats højt. 

Som et led i det, har mellemtrinnet og udskoling i samarbejde udarbejdet en skala for arbejdsindsats. Vi håber, at vi med udmærket skalaen allerede på mellemtrinnet kan starte en positiv progression for den enkelte elev. 

Kontakt til hjemmet
Der afholdes to skole-hjemsamtaler årligt. Ved samtalerne deltager dansk- og matematiklærer. Ved forårets samtaler i 8. og 9.klasse kan forældre desuden ønske deltagelse af andre faglærere. 
Ud over de årlige samtaler har vi løbende kontakt med hjemmet, hvis der er bekymring eller særlige indsatser omkring eleven. 

 

 Evaluering af den samlede undervisning

 

Fokuspunkter, evaluering og opfølgning for skoleåret 2023-2024  

Faglig progression:
Den seneste UMV gav et billede af, at eleverne savner større forståelse af deres faglige kunnen og kompetencer i de enkelte fag. Derfor har vi de sidste to skoleår arbejdet med vores feed back- og evalueringskultur, så vi øger opmærksomheden på, at eleven har viden om sit eget standpunkt og videre udviklingstrin. Dette gøres forskelligt i de enkelte afdelinger ud fra elevernes alder. I sidste skoleår afprøvede vi et nyt tiltag omkring feedback og karakterer på mellemtrinnet og i overbygningen.
På pædagogisk råd ved skoleårets afslutning lavede vi opfølgning og evaluering af tiltaget. Det har været givende  at bruge som redskab til elevsamtaler og forældresamtaler. Det har skabt et større fælles sprog for både personale, elever og forældre. For lærerne har det givet bedre mulighed for at belønne arbejdsindsatsen, når elever er udfordret fagligt. Dermed er tiltaget med til at skabe en mere nuanceret feed back til eleverne.  
Vi fortsætter derfor tiltaget i dette skoleår med fokus på at få tiltaget mere i spil og få skabt den nødvendige tid og rum til at gøre det i det daglige. Der afholdes udviklingsmøder med særligt mellemtrin og udskoling.
  
Alsidige undervisningsformer:
Vi havde sidste skoleår et ønske om at udvikle vores undervisningsformer, så de blev mere praktiskorienterede og skabte større variation i skoledagen. Vi udvider derfor vores tiltag omkring den strukturelle planlægning af undervisningen til ikke kun at omfatte indskolingen men hele skolen. På skolen afprøver vi et nyt tiltag omkring temadage. Temadagene afholdes ugentligt i skolens afdelinger, og planlægningen sker i et samarbejde mellem lærerne. Hensigten med temadagene er gennem samarbejde på tværs af årgange at styrke dels den fagfaglige men også den praksisfaglige læring på skolen.
Læringsrummet på temadage kan således både være på og underfor skolen. Her lægges vægt på at koble fagenes teori med praktiske opgaver og bruge kroppen og sanserne i læringsprocessen.

De overordnede målsætninger for temadagene er:

* Elever på Bjerregrav Friskole oplever hver dag succes
* Vi er en FRI skole og arbejder derfor med en eksperimenterende og nysgerrig tilgang til læring og evaluering
*Undervisningen udfordrer alle elever gennem varierede undervisningsformer

Hvert team laver egne målformuleringer, planlægger indholdet og evalueringsformer. 

En af temadagene vil være en “demokrati dag” og erstatter skolens fælles demokratidage. 
Tiltaget evalueres løbende på pædagogisk råd og i det tidlige forår 2024 med henblik på kommende skoleår.
 

Fremlæggelser og det at stå frem:
På Bjerregrav Friskole er det vigtigt for os at træne eleverne i at turde stå frem for en forsamling og levere et budskab. Vi ved, at det giver dem gode forudsætninger i deres ungdomsuddannelse og det videre liv. Corona og de mange nedlukninger har gjort, at det nu er blevet svære for vores elever, og vi oplever en langt større andel af eleverne have udfordringer med det, vi før har kunnet gøre som en selvfølge. Derfor har vi i dette skoleår fokus på at få eleverne mere på banen til vores morgensamlinger. Den enkelte lærer, der har morgensamlingen aktiverer derfor sin klasses elever, så det er dem, der fremlægger et indhold, præsenterer noget eller lignende.    

Opfølgning sker på pædagogisk råd ved skoleårets afslutning.